تبلیغات
انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهانشمولی هفت اصل جمعیت هلال احمر است. کانون دانشجویی پیام نور خواف - اساسنامه کامل کانون دانشجویی

کانون دانشجویی پیام نور خواف

هلالی شو...

جستجو
نظر سنجی

جدیدترین كدهای جاوا


موضوع: اخبار کانون دانشجویی -

اساسنامه كانون دانشجویی جمعیت هلال احمر

ماده (1) تعریف

كانون دانشجویی جمعیت هلال احمر ، كه در این اساسنامه كانون نامیده می‌شود نهادی دانشجویی غیر سیاسی و غیر دولتی است كه در قالب ضوابط این اساسنامه جهت تحقق اهداف سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

( كه دراین اساسنامه سازمان نامیده می شود ) تشكیل می گردد.

ماده (2) اهداف

الفـ تربیت و آموزش دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی موردنیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

ب ـ ایجاد حس تعاون و نیكوكاری بین جوانان دانشجو و كمك به وفاق و همدلی بین قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه ، به ویژه اقشار نیازمند وآسیب دیده ـ همكاری در امر گفتگوی تمدنها و فرهنگ ها

ج ـ توسعه مشاركت دانشجویان در تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان

د ـ كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

هـ ـ شناسائی و معرفی مشكلات و نیازهای اجتماعی دانشجویان به منظور حمایت ازدانشجویان آسیب پذیر

و ـ كوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی

ز ـ همكاری داوطلبانه در برنامه های خدمات بهداشتی ، درمانی و فعالیت های فوق برنامه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشكی

ماده (3) وظایف

الف ـ عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب

ب ـ برنامه ریزی جهت آموزش دانشجویان به منظور تحقق هدفهای اجتماعی سازمان و دانشگاه و آماده نمودن آنان جهت شركت در فعالیتهای امدادی ، اجتماعی، فرهنگی و خدمات عام المنفعه و سایر برنامه های سازمان

ج ـ انتخاب و آموزش مربیان از بین دانشجویان علاقه مند دانشگاه بر استاس برنامه آموزشی سازمان

د ـ ارائه خدمات اجتماعی به دانشجویان در چارچوب اهداف برنامه های سازمان

هـ ـ كوشش در جهت شناساندن و معرفی اهداف و فعالیتهای جمعیت هلال احمر ، جلب همكاری مردم و نهادها در جهت تحقق اهداف و برنامه ها سازمان

و ـ برنامه ریزی و اجرای طرحهای مشترك علمی و پژوهشی به منظور تبیین هدفها و برنامه های سازمان با توجه به تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

ز ـ همكاری متقابل در طراحی و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی به منظور نهادینه كردن مفاهیم والای الهی و انسانی موردنظر سازمان دردانشگاه

ح ـ بررسی و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از توانایی ها و مهارتهای دانشجویی در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و دیگر ارزشهای انسانی

ط ـ برگزاری مسابقه ، اردو ، گردهمائی و مانوربرای اعضاء

ماده (4) اركان

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ شورای كانون

ج ـ دبیركانون

د ـ عضو

هـ ـ گروه

 

1-مجمع عمومی : شورایی است متشكل از دانشجویانی كه مطابق این آئین نامه به عضویت كانون درآمده اند. جلسات مجمع حداقل سال یكبار تشكیل میشود. ( مصوبات شورا با حضور دو سوم اعضاء و آراء اكثریت نسبی معتبر خواهد بود)

 

2-شورای كانون : شورایی است متشكل از5 نفراز اعضای مجمع عمومی كه برای یكسال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند( جلسات شورا حداقل ماهی یكبار باحضور حداقل سه عضو تشكیل و مصوبات آن با اكثریت حاضرین معتبر خواهد بود)

تبصره 1: یكی از اعضای شورای كانون ترجیحاً از مربیان باشد.

تبصره 2 : برای راه اندازی كانون ، نظارت برعضوگیری برای اولین بار و انتخاب شورای كانون ،هیئت موسس (شورای موقت) متشكل از مدیر عامل جمعیت استان ، معاون دانشجویی دانشگاه و یك دانشوی داوطلب با انتخاب دو نفر اول تشكیل و پس از راه اندازی شورای كانون منحل خواهد شد.

 

كانون دارای چهار گروه زیر خواهد بود كه هر یك ازاعضاء در یكی ازاین گروهها سازماندهی می شوند

 

1-گروه صلح و دوستی و تفاهم

2- گروه تسكین آلام بشری

3- گروه حمایت از زندگی و سلامت انسانها

 

4- گروه تامین احترام انسانها

تبصره(1) هر یك از اعضای منتخب شورا در مجمع عمومی به جزء دبیر سرگروه یكی از گروهها خواهند بود.

تبصره (2) كانون حق موضع گیری سیاسی را ندارد.

 

4-دبیر كانون : شورای كانون از میان خود دو نفررا جهت انتخاب دبیر مشخص و معاون دانشجوئی دانشگاه و مدیر عامل جمعیت استان مشتركاً یك نفراز آنان را به عنوان دبیر انتخاب و جهت صدور ابلاغ به سازمان جوانان مركزی جمعیت هلال احمر معرفی می نمایند.

 

تبصره (1) دبیر درقبال جمعیت هلال احمر ، دانشگاه مربوطه و اعضای كانون مسئول خواهد بود.

 

تبصره (2) اعتبار فعالیتهای كانون از سوی جمعیت هلال احمر استان درقالب برنامه های مصوب شورای عالی در اختیار معاونت دانشجوئی دانشگاه قرار گرفته و اسناد هزینه توسط دانشگاه به جمعیت استان تحویل می شود.

 

5- تعریف عضو : عضو دانشجویی است كه به صورت داوطلبانه در راستای تحقق اهداف امدادی و عام المنفه جمعیت هلال احمر با سازمان جوانان مشاركت و همكاری می نماید.

 

6ـ تعریف گروه : گروه واحدهایی متشكل از اعضای داوطلب جوان می باشد كه به منظور دستیابی به اهداف جمعیت هلال احمر با یكدیگر همكاری كرده . به فعالیتهای جمعی می پردازند.

 

7- وظایف مجمع عمومی :

 

الف ـ انتخاب 5 نفراز میان اعضاء جهت عضویت در شورای كانون

 

ب ـ استماع گزارش كار سالانه كانون

 

ج ـ تصویب برنامه های كلی سال آتی كانون در قالب سیاستهای جمعیت هلال احمر

 

8- وظایف شورای كانون :

 

الف ـ تدوین آیین نامه های داخلی

 

ب ـ تصویب نامه های پیشنهادی گروهها

 

ج ـ نظارت بر انجام فعالیت گروهها

 

د ـ تدوین برنامه جهت تحقق اهداف كانون

 

هـ ـ نظارت بر انتخاب گروهها

 

و ـ نظارت بر عضوگیری

 

9- وظایف دبیر

 

الف ـ اجرای مصوبات شورا

 

ب ـ عامل هماهنگی بین سازمان ، معاونت دانشجویی دانشگاه و شورای كانون

 

ج ـ دریافت اعتبار تنخواه فعالیت از معاون دانشجوئی دانشگاه و هزینه آن با هماهنگی معاونت دانشجوئی در قالب برنامه های مصوب

 

د ـ پاسخگویی در قبال عملكرد كانون به سازمان و معاونت دانشجویی دانشگاه و اعضاء

 

ه ـ ایجاد هماهنگی بین فعالیت گروهها

 

و ـ مسئولت اجرایی كانون

 

هـ ایجاد هماهنگی بین فعالیت گروهها

 

و ـ مسئولیت اجرایی ‏كانون

 

ز ـ ارائه برنامه های كانون به جمعیت استان و دریافت برنامه های مصوب از جمعیت استان جهت اجرا در دانشگاه مربوطه

 

10- وظایف عضو :

 

شركت دربرنامه های آموزشی ‏كانون

 

همكاری داوطلبانه درفعالیت های امدادی و عام المنفعه

 

مشاركت فعال در مسابقات ،اردوها . گردهمائی و مانورها

 

مشاركت فعال در ارائه طرحهای مرتبط با فعالیت گروه

 

11- وظایف گروه : هر گروه وظایف كانون را در محدوده عنوان گروه خود انجام می دهد.

 

ماده (5) شرایط عضویت

 

دانشجوی دانشگاه مربوطه باشد.

اساسنامه كانون را پذیرفته باشد.

آمادگی كامل جهت انجام كار داوطلبانه داشته باشد.

حداكثر سن اعضاء 29 سال باشد.

 

تبصره : رنگ ، نژاد . قومیت ، عقیده و گرایش های سیاسی در عضوگیری مورد ملاحظه قرار نمی گیرد

 

این اساسنامه در 5 ماده و 5 تبصره در سومین جلسه شورای عالی جوانان مورخ 20/9/79 به تصویب رسید.نوشته شده در جمعه 27 خرداد 1390 توسط محمد محمد جانی پشته ئی
درباره سایت
آمار سایت
لوگو دوستان

 دست نوشته های موثر یه بچه رشتی
 'گرداب
 پرداخت اینترتی قبوض
 جمعیت هلال احمر
 سنگر شخصی مهدی مصباحی
 جمعیت هلال احمر خواف

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ